ข้อตกลงและเงื่อนไข

H.I.S. TOURS CO., LTD. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “HIS”) รวมทั้งบริษัทแม่ บริษัทสาขาและบริษัทในเครือที่ให้บริการต่างๆ กับท่าน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อตกลงต่างๆ อย่างระมัดระวัง ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข ท่านอาจไม่เข้าหรือใช้เว็บไซต์ ถ้าท่านยังคงเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ถือว่าท่านยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งานต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HIS ที่ใช้กับHIS และการใช้งานของท่านที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

HIS อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไข อย่างจำกัด มีขอบเขต เป็นการส่วนตัว โดยไม่สามารถถ่ายโอนหรือให้สิทธิช่วงต่อไปได้ และการให้สิทธิดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ นอกเหนือไปจากการอนุญาตอันจำกัดนี้ HIS จะไม่ให้สิทธิหรือการอนุญาตอื่นใดแก่ท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์และขอสงวนสิทธิและการอนุญาตต่างๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดแจ้งไว้ในที่นี้ เนื้อหาและข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้รวมถึงซอร์ฟแวร์และระบบพื้นฐานที่ใช้ในการเตรียมเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของHIS หรือ ผู้จัดหาหรือจัดเตรียมข้อมูลนั้นๆ แก่ HIS รวมถึงโรงแรมต่างๆ ท่านจะต้องใช้เว็บไซต์เพื่อทำการสอบถามหรือการสำรองโรงแรมอย่างสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย และท่านจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่มีความเสี่ยงหรือ เป็นการเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกงใดๆ หรือการจองโรงแรมที่ไม่สามารถคาดเดาความต้องการได้ ท่านตกลงที่จะให้รายละเอียดการชำระเงินเพื่อการจองโรงแรมกับ HIS อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และท่านตกลงที่จะให้รายละเอียดในการติดต่อทางอีเมล ไปรษณีย์ และ/หรือรายละเอียดการติดต่อโดยทางอื่นๆอย่างถูกต้องแก่ HIS และยอมรับว่า HIS อาจใช้รายละเอียดเหล่านี้ในการติดต่อท่านในกรณีที่จำเป็น ทั้งนี้ กรุณาพิจารณาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HIS ด้วย

ดังนั้น จากเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือ ข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ส่วนตัว (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่ไม่ได้รับการอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นอกเสียจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง HIS ก่อน ท่านตกลงที่จะไม่แก้ไข ลอกเลียนแบบ จำหน่าย ส่งต่อ แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตและสร้างงานดัดแปลงต่อเนื่อง ที่เกิดจากการถ่ายโอน หรือ การขาย หรือ การขายต่อข้อมูล ซอร์ฟแวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆที่ได้รับจากเว็บไซต์ นอกจากนั้น ท่านตกลงที่จะไม่:

 1. ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 2. ทำการจองโรงแรมที่มีความเสี่ยง ที่เป็นการเท็จหรือฉ้อโกง
 3. เข้าถึง ติดตามหรือลอกเลียนแบบเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์โดยการใช้โปรแกรมโรบอท สไปเดอร์ สเครปเปอร์ หรือวิธีการแบบอัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการที่ควบคุมด้วยตนเองใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก HIS
 4. ฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆของ robot exclusion headers ของเว็บไซต์หรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์
 5. กระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิด หรืออาจทำให้เกิด (ตามดุลพินิจของ HIS) ภาระที่ไม่สมเหตุสมผลหรือโดยไม่ได้สัดส่วนอย่างมากต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของ HIS
 6. ทำการลิ้งค์เชื่อมต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางการซื้อ) เพื่อจุดประสงค์ใดๆ โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก HIS
 7. ขายต่อ ใช้ ลอกเลียนแบบ ติดตาม (เช่น สไปเดอร์, สเครป) แสดง ดาวน์โหลด หรือทำซ้ำซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูล ซอร์ฟแวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่มีในเว็บไซต์เพื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือเพื่อการแข่งขันใดๆ
 8. "frame" "mirror" หรือทำการรวบรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เข้าไปในเว็บไซต์อื่นใดโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก HIS
 9. ส่งประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่บังคับใช้) ไปที่หรือผ่านเว็บไซต์ หรือการประกาศใดๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 10. ปล่อยหรือจัดเตรียมลิ้งค์ ที่เชื่อมต่อกับประกาศใดๆ ที่มีเนื้อหาที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นอันตราย ลามกอนาจาร หยาบคาย รุนแรง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น เหยียดเชื้อชาติ เลือกปฏิบัติ ดูถูก คุกคาม หลอกหลวง ก่อกวน สร้างความมุ่งร้ายหรือประการอื่นใดที่น่ารังเกียจ
 11. ปล่อยหรือจัดเตรียมลิ้งค์ ที่เชื่อมต่อกับการประกาศใดๆที่มีเนื้อหาเป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย เป็นความเท็จ หรือสบประมาท
 12. ให้มีประกาศใดๆที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายที่ใช้ควบคุมความลับทางการค้า สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือ การเผยแพร่ข่าว
 13. ให้มีประกาศใดๆ ที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะให้มีได้ภายใต้กฎหมาย หรือความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัญญา หรือการมอบอำนาจ
 14. ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือกล่าวอ้างโดยเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคล หรือการใช้ตัวตนปลอม เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือ ฉ้อโกงผู้อื่น
 15. แปลงตัวระบุในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปลอมแปลงหัวเรื่องเพื่อที่จะปลอมแปลงข้อความเดิมของประกาศใดๆที่ท่านได้ส่งไป
 16. ใช้เว็บไซต์ด้วยวิธีการใดๆที่สามารถทำลาย หยุดการทำงาน เพิ่มภาระหรือทำให้แย่ลงหรือแทรกแซงการใช้งานของเว็บไซต์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คนอื่นๆ หรือสร้างความเสียหาย ขัดขวางหรือจำกัดการทำงานของซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมใดๆ
 17. พยายามทำการเข้าเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านการเจาะเข้าโปรแกรม การทำลายรหัสลับส่วนตัวหรือโดยวิธีการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 18. พยายามทำการเข้าเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านการเจาะเข้าโปรแกรม การทำลายรหัสลับส่วนตัวหรือโดยวิธีการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 19. มีส่วนร่วมในการกระทำที่หลอกลวงที่มีวัตถุประสงค์ในการแปลง organic Search Engine Results Page (SERP) หรือใช้เทคนิคการ search engine optimization (“SEO”) ที่เป็นการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติในการใช้ตัวช่วยค้นหาในคอมพิวเตอร์แบบทั่วไป การใช้ SEO practices ที่เป็นการผิดศีลธรรม หรือ “ไม่ดี” (หรือเรียกอีกอย่างว่า “spamdexing”) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการปิดบัง นิยามข้อมูล (เมทาดาทา) และหัวข้อเรื่องต่างๆ การตัดเนื้อหาออกมา การเชื่อมโยงรายการต่างๆ Google bombs Keyword stuffing ข้อความและลิ้งค์ที่ซ่อนอยู่ ทางเข้าออกและหน้าที่ถูกซ่อนไว้ การ link farming หรือการส่งความเห็นที่เป็นขยะ (spam) เป็นต้น หรือ
 20. กระทำการอื่นๆที่สามารถสร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์ กลุ่มบริษัทของ HIS และพนักงาน ชื่อเสียงของ HIS หรือสร้างผลกระทบในทางลบ

นอกเสียจากได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งแล้ว เว็บไซต์ต่างๆ จะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อไปยังหน้าเพจใดๆ นอกเหนือไปจาก หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์หรือไม่กำหนดขอบเขตของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บเพจใดๆ หรือเนื้อหาในที่นี้ หรือบุคคลใดๆ จะไม่ทำการเชื่อมโยงไม่ว่าด้านใดของเว็บไซต์เข้าไปในในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการค้าโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HIS

การทำการสำรองห้องพักโรงแรมผ่านทางเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับรองและยืนยันว่าท่านไม่ได้กำลังถูกดำเนินมาตรการลงโทษระหว่างประเทศใดๆ

ถ้าและเมื่อใดที่เป็นไปได้ ท่านจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ของท่านรวมถึง ภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรืออื่นๆ ตามข้อกำหนดของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

การเป็นสมาชิก

ในการทำการจองโรงแรมหรือทำการซื้อบัตรกำนัล ท่านจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีความสามารถโดยสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน) ท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีได้เพียง 1 บัญชีที่เปิดใช้ การละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้สามารถนำไปสู่การยกเลิกบัญชีของท่าน

ในบางโอกาส HIS จะเสนอโปรโมชั่นแก่สมาชิก ซึ่งสำหรับโปรโมชั่นเหล่านี้ ผู้ที่ได้รับของตอบแทน (รางวัล เครดิต บัตรของขวัญ คูปอง หรือประโยชน์อื่นๆ) จาก HIS ผ่านการใช้หลายบัญชี หลายอีเมลแอดเดรส ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือ การกระทำที่เป็นการฉ้อโกง จะถูกริบของรางวัลต่างๆ ที่ได้จากกิจกรรมนั้นๆ คืน และอาจต้องรับผิดในทางแพ่งและอาญาตามกฎหมายด้วย

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่านมีอายุครบตามกฎหมายในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันและมิใช่บุคคลที่ถูกคำสั่งห้ามมิให้รับบริการต่างๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเมื่อถูกร้องขอจาก HIS ถ้าท่านให้ข้อมูลใดๆที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ HIS มีสิทธิในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านและปฏิเสธการใช้บริการต่างๆในอนาคต ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาความลับของบัญชีและพาสเวิร์ดของท่าน และยินยอมรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน

การจองโรงแรม ราคาและการจัดอันดับ Star Rate

ทุกการจองโรงแรมที่ทำขึ้นผ่านทางเว็บไซต์นี้จะได้รับการยืนยันโดยทันที เมื่อท่านเสร็จกระบวนการจองโรงแรม ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการจอง และจะสามารถพิมพ์บัตรออกมาเพื่อนำไปแสดงต่อโรงแรม ถ้าการบริการใดๆ ที่ท่านต้องการไม่ได้กล่าวถึงในรายการการบริการต่างๆ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของโรงแรมหรือติดต่อแผนกสนับสนุนลูกค้าของเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะจัดเตรียมใบกำกับสินค้าและใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดทั้งหมดซึ่งจะถูกส่งไปให้ท่านทางอีเมล

อัตราราคาต่างๆขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะที่ทำการจอง โดยราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์จองโรงแรมต่อห้องตลอดการเข้าพักของท่านและจะถูกแสดงโดยคำนวณพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีทั้งหมด (เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) อย่างไรก็ตาม อัตราราคาเหล่านี้อาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษ ในกรณีนี้ กรุณาตรวจสอบห้องและรายละเอียดของอัตราราคาค่าห้องอย่างละเอียดสำหรับเงื่อนไขใดๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและการคืนเงินก่อนทำการจองห้อง

การจัดอันดับ Star Rate จะอิงตามข้อมูลที่ HIS ได้รับมาจากโรงแรม โดย HIS จะไม่ทำการจัดอันดับ Star Rate เอง การให้ Star Rate จะเกี่ยวข้องแค่เพียงกับระดับของความสะดวกสบายที่ท่านสามารถคาดว่าจะได้รับในโรงแรมเป็นพิเศษ กรุณาตรวจสอบคำอธิบายรายละเอียดจากเว็บไซต์ของโรงแรม โปรดทราบว่าการจัดอันดับ Star Rate อาจแตกต่างอย่างมากโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง ตัวเลือกต่างๆ ที่พร้อมให้บริการ สภาพของตลาดท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติต่างๆ หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้น อาจมีความเป็นไปได้ว่าการจัดอันดับ Star Rate ในประเทศหรือเมืองหนึ่งๆ จะไม่สามารถเปรียบเทียบกับการจัดอันดับ Star Rate ในอีกประเทศหรืออีกเมืองหนึ่ง เนื่องจากสิ่งต่างๆ ดังที่กล่าวมา ทั้งนี้ การจัดอันดับ Star Rate ไม่จำเป็นจะต้องสะท้อนถึงการบริการต่างๆ ทั้งหมดที่เปิดให้บริการในโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกและลักษณะพิเศษต่างๆ อาจจะไม่มีให้บริการในทุกห้องหรือทุกโรงแรมที่มีการจัดอันดับ Star Rate ในลักษณะเดียวกัน

นโยบายการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการจองออนไลน์

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรมและแต่ละโรงแรม กรุณายืนยันรายละเอียดบนหน้าจอแอพพลิเคชั่นในเวลาที่ทำการจอง หรือบนหน้าของฉัน (My Page) ภายหลังจากการจองโรงแรมในเว็บไซต์ การยกเลิกการจองจะสามารถทำได้จนถึงวันก่อนวันเข้าพัก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการของ กรุณาเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกที่ “หน้าของฉัน” ในเว็บไซต์

“การเปลี่ยนแปลง” รวมถึง การเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก จำนวนผู้เข้าพัก ประเภทห้อง จำนวนวันที่เข้าพัก สำหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกเรียกเก็บแม้ในกรณีของเหตุที่เกิดจากความล่าช้าของเที่ยวบินหรือสภาพการจราจรและอื่นๆ ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายการเดิมภายหลังจากการจองห้อง กรุณายกเลิกการจองห้องและทำการจองห้องรายการใหม่ (ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับฝ่ายโรงแรม)

ในกรณีของการยกเลิกการจองที่เกิดจากเงื่อนไขของท่าน ท่านจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมไปพร้อมกับเงินที่ได้คืน (โปรดทราบว่าในกรณีของการโอนเงินไปยังต่างประเทศ (รวมถึงญี่ปุ่น) ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปยังต่างประเทศ) ในกรณีของการยกเลิกภายหลังจากการจองห้อง HIS จะไม่สามารถคืนเงินค่าบริการเมื่อท่านทำการชำระโดยบัตรเครดิตได้ หากท่านถือหนังสือเดินทาง กรุณาแจ้ง HIS เมื่อท่านทำการจองห้อง

HIS แนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกการจองและนโยบายการไม่ปรากฏตัวของโรงแรม (no-show policy) อย่างละเอียด ก่อนทำการจองโรงแรม ถ้าท่านไม่สามารถทำการเข้าพักในโรงแรมตรงเวลาในวันที่ท่านทำการจองแล้วและไม่แจ้งให้ทางโรงแรมทราบ จำนวนวันเข้าพักของท่านที่ยังเหลืออยู่อาจถูกยกเลิกและอาจไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของทางโรงแรม สำหรับนโยบายการยกเลิกการจองโรงแรม HIS ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ซึ่งจะถูกระบุอยู่ในหน้าเว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของโรงแรมอย่างละเอียดสำหรับเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวก่อนทำการจองโรงแรม บางโรงแรมจะทำการเรียกเก็บเงินพิเศษสำหรับการเข้าที่พักเร็วกว่ากำหนดหรือออกจากที่พักช้ากว่ากำหนด

ความต้องการพิเศษ: ถ้าท่านมีความต้องการพิเศษ ท่านจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือทางโรงแรมและยืนยันว่าจะได้รับการจัดเตรียมสำหรับความต้องการพิเศษนั้น ทั้งนี้ ความต้องการพิเศษต่างๆ ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การให้บริการที่มีอยู่ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรม และ HISไม่สามารถรับประกันได้

นโยบายการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัลโรงแรม (คูปอง)

หลังจากชำระเงินแล้วการจะขอคืนบัตรกำนัลนั้นจะถูกพิจารณาเป็นรายกรณีไป HISจะพยายามดำเนินการให้ท่านพึงพอใจตามเหตุและผลที่สมควร HISจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินคืนให้ท่านได้ เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการซื้อโดยปกติ

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงคูปองโรงแรมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละโรงแรม ดังนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดแต่ละครั้งในช่วงระหว่างทำการจองโรงแรมนั้นๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมาย Tooktrip รวมถึงเครื่องหมายที่เป็นการใช้คำทับศัพท์ภาษาท้องถิ่น เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตของ HIS และ/หรือบริษัทในเครือในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเทศไทย สำหรับ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ชื่อบริษัทที่ถูกระบุอยู่ในเว็บไซต์อาจจะเป็นชื่อ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือการตั้งชื่ออื่นๆที่เป็นของ HIS หรือของผู้ให้สิทธิหรือบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ การใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือการงานออกแบบอื่นๆ ของ หรือเครื่องหมายที่เป็นของหรือสื่อถึงบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงสินค้าและบริการจำเพาะ ที่บุคคลที่สามดังกล่าวจัดให้มี ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ จะต้องไม่ถูกตีความให้เป็นการลงนามรับรองหรือการสนับสนุนเว็บไซต์ หรือการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามดังกล่าวในการเสนอสินค้าและบริการต่างๆ หรือข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้ HIS เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ ท่านไม่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ HIS โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอร์ฟแวร์ รูปภาพ กราฟฟิค และในอนาคตอาจรวมถึงวิดีโอ กราฟฟิค ดนตรีและเสียง เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ HIS และผู้ให้สิทธิแก่ HIS เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิในฐานข้อมูลในการเลือก การประสาน การจัดการ และการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาดั้งเดิม ท่านจะต้องไม่ทำการดัดแปลง เผยแพร่ ถ่ายทอด มีส่วนร่วมในการส่งต่อหรือการขายหรือการสร้างสรรค์งานดัดแปลงต่อเนื่องหรือการใช้ประโยชน์ไม่ว่าด้านใด ของเนื้อหาใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

นอกจากที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ซอฟแวร์ที่จำเป็นต่อการให้บริการของ HIS หรือที่พร้อมให้บริการหรือที่ใช้ในเว็บไซต์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ การออกแบบ ลิขสิทธิ์ เป็นต้น) ในเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ เป็นกรรมสิทธิ์ของ HIS บริษัทในเครือหรือบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้สิทธิ ผู้จัดหาข้อมูล (รวมทั้งโรงแรม) หรือผู้จัดเตรียม โดย HIS ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามหรือต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปํญญาใดๆโดยบุคคลที่สาม

ท่านอาจใช้ข้อมูลจากทางเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น เว้นแต่ ได้มีการอนุญาตโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามไม่ให้มีการลอกเลียนแบบ การจัดจำหน่ายซ้ำ การส่งต่อซ้ำ การประกาศโฆษณา หรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในเนื้อหาที่ถูกดาวน์โหลดมา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก HIS และจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ในกรณีที่มีการอนุญาตให้มีการลอกเลียนแบบ การจัดจำหน่ายซ้ำ หรือการประกาศโฆษณาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการลบชื่อผู้แต่ง คำอธิบายเครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ ท่านยอมรับว่าท่านไม่ได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าของใดๆโดยการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นั้น

HIS อาจจัดให้มีตัวเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่น ดังนั้น ในการใช้การเชื่อมโยงดังกล่าวนั้น ท่านยอมรับการออกจากเว็บไซต์และดำเนินการต่อไปด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง

การไม่รับผิดชอบในการรับประกันต่างๆ

เนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งซอร์ฟแวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล ข้อความ และกราฟฟิคที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในหรือพร้อมให้ใช้ผ่านเว็บไซต์ ได้ถูกจัดเตรียมให้ท่านตามเกณฑ์ความมีอยู่ในขณะนั้น (available basis) HIS ไม่รับรองหรือรับประกันในทุกกรณี ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในเรื่องการดำเนินการของเว็บไซต์ หรือข้อมูล เนื้อหาต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และเท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้จะอนุญาต HIS ไม่มีความรับผิดชอบในการรับรอง เงื่อนไข และการรับประกันในทุกกรณี ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขหรือการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือการทำให้พึงพอใจของบุคคลผู้ให้บริการ เนื้อหาของข้อมูล หัวข้อ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม HIS ไม่รับประกันหรือทำการรับรองว่าเว็บไซต์จะทำงานโดยไม่มีความผิดพลาดหรือไม่ขาดความต่อเนื่องและความบกพร่องดังกล่าวจะถูกแก้ไข หรือจากการที่เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่ถูกรบกวนโดยไวรัสคอมพิวเตอร์และ/หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ HIS จะไม่รับประกันหรือทำการรับรองใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความพร้อม ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมในช่วงเวลาของเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงซอร์ฟแวร์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ข้อมูล ข้อความและเนื้อหากราฟฟิคที่เกี่ยวข้อง

HIS ไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ การสื่อสัญญาณที่ผิดทิศทางหรือที่เปลี่ยนทิศทาง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ล้มเหลว ความไม่ต่อเนื่องในการสื่อสัญญาณหรือการรับจองโรงแรม หรือไวรัสคอมพิวเตอร์หรือความบกพร่องทางเทคนิคใดๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือเทคนิคที่เกิดขึ้นเองโดยสภาพ

ขอบเขตความรับผิดชอบโดยทั่วไป

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต HIS รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดส่ง ผู้ให้สิทธิ ตัวแทน หรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ให้เงินทุน สนับสนุน หรือทำการอื่นๆให้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์พร้อมใช้งาน (รวมเรียกว่า “ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”) จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าประการใดก็ตาม และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่ใช้เป็นแบบอย่าง ค่าเสียหายที่ใช้ชดเชย ค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบโดยตรง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือค่าเสียหายหรือความสูญเสียประการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นสาเหตุจาก): (i) การสูญเสียทางการผลิต การสูญเสียผลประโยชน์ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียสัญญา การสูญเสียหรือความเสียหายต่อความนิยมหรือชื่อเสียง การสูญเสียต่อการอ้างสิทธิ ความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ การสูญหายของข้อมูลหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ (ii) การขาดความสามารถของท่านในการใช้ การใช้ที่ไม่ได้รับการอนุญาต ความล่าช้า การทำงานหรือไม่ทำงานของเว็บไซต์ (iii) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงในทางเสียหายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือการโอนข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (iv) เงื่อนไขหรือความล้มเหลวในการให้บริการใดๆ รวมทั้งบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่โรงแรมจัดหาและเสนอให้ การยกเลิกหรือการจองที่มากเกินไป (บางส่วน) (v) ข้อผิดพลาดหรือ ความไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเชิงบรรยาย (รวมถึงอัตราราคาต่างๆ ความพร้อมการให้บริการและการจัดลำดับ) ของโรงแรมที่มีอยู่ในเว็บไซต์) ซอร์ฟแวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกราฟฟิกต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ (vi) การทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางเว็บไซด์ (vii) ความเสียหายของทรัพย์สินใดๆ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านที่เกิดจากไวรัสต่างๆ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆระหว่างการใช้บัญชีเข้าสู่เว็บไซด์หรือไซด์อื่นๆ ที่เว็บไซด์ได้จัดให้มีการลิ้งค์เชื่อมโยง (viii) ค่าเสียหายอย่างอื่นที่เป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ และการใช้ การล่าช้าหรือการขาดความสามารถใดๆ ในการใช้เว็บไซต์ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับผ่านมาจากเว็บไซต์ (ix) การบาดเจ็บ (ส่วนบุคคล) การเสียชีวิต ความเสียหายของทรัพย์สิน หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงแรม (พนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนหรือบริษัทในเครือ) หรือ (x) ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย

ขอบเขตของความรับผิดชอบจะมีผลโดยไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ไม่ว่าจะถือเอาตามสัญญา การละเมิด ความประมาท ความรับผิดอย่างคร่งครัด หรือถึงแม้ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายนั้นๆ เหตุสุดวิสัยเป็นเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพอากาศ อัคคีภัย เหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ ความสั่นสะเทือนของแม่เหล็กไฟฟ้า การก่อการร้าย การจลาจล สงคราม การวางเพลิง การประท้วง การก่อกบฏ การทำสงครามติดอาวุธทุกประเภท ความขัดแย้งทางด้านแรงงาน การปิดโรงงาน การประท้วงหยุดงาน ความขาดแคลน การดำเนินการหรือการห้ามดำเนินการโดยรัฐบาล การลักขโมย การล้มละลาย การพังของเครื่องจักร ความไม่ต่อเนื่องหรือการไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ การไม่ทำงานของการสื่อสารหรืออินเตอร์เน็ต การกักบริเวณ โรคระบาดและ การแพร่กระจาย เป็นต้น อีกทั้ง จะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเลย การล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง หรือการกระทำของหน่วยงานราชการ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบในการละเมิดเงื่อนไขหรือการรับประกันของโรงแรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขหรือการรับประกันโดยปริยายของความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่งหรือของความเป็นไปได้ในการขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ จะไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำความผิดใดๆของโรงแรม (รวมถึงความรับผิดชอบในการละเมิด) ต่อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ HIS ไม่รับรองความต่อเนื่องในการเข้าใช้เว็บไซต์

HIS จะจำกัดความรับผิดตามขอบเขตที่มากที่สุดที่กฎหมายอนุญาต โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อข้อจำกัดที่กำหนดอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ความรับผิดชอบของ HIS จะไม่เกิน (a) ยอดราคารวมของการจองโรงแรมของท่านที่ระบุอยู่ในอีเมลยืนยัน (ไม่ว่าจะเป็นการจองรายการเดียวหรือหลายรายการที่เชื่อมโยงกัน) หรือ (b) 100 (หนึ่งร้อย) ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าค่าเงินท้องถิ่น) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม