นโยบายความเป็นส่วนตัว

H.I.S. TOURS CO., LTD (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “HIS”) จะทำการรับข้อเสนอหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลที่ทาง HIS จะได้รับมาจากลูกค้า เมื่อ HIS ใช้เว็บไซต์ ของ HIS

นโยบาย การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของ H.I.S. TOURS CO.,LTD.

เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความหมายไม่ถูกต้อง “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้ป้อนเข้าสู่เว็บไซต์ของ HIS ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

1.การแสดงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อ HIS ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล HIS จะแสดงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นแล้ว HIS ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการใช้ นอกเสียจากว่าได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมานี้ เป็นการให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ เมื่อ HIS ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร ที่อยู่และหมายเลขประจำตัวประชาชน ทาง HIS จะสอบถาม ให้แต่ละบุคคลตัดสินใจก่อนว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ HIS หรือไม่

3.การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อ HIS ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าจะอยู่ในรูปของข้อมูลดิบหรือจะเป็นในกรณีของการสร้างฐานข้อมูล HIS จะบริหารจัดการและจัดเก็บอย่างชัดเจน และเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม การสูญหายการทำลายข้อมูล การวิบัติของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น HIS จะเตรียมกฎ ระเบียบภายในที่เข้มงวดและการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ HIS รวมถึงใช้ความพยายามในการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงทั้งในด้านการบริหารและในด้านเทคนิค นอกจากนั้น เมื่อมีความต้องการให้ปรับปรุง อันเนื่องมาจากผลของการตรวจสอบภายในที่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีเหตุเพื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นที่อื่น หรือจากความต้องการของลูกค้า HIS จะดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวอย่างรวดเร็ว

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

HIS จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่แต่ละบุคคลให้ไว้กับ HIS ต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

  1. เมื่อบุคคลตกลงยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าเป็นความยินยอมในรูปแบบใดก็ตาม
  2. เมื่อกฎหมายหรือมีบทบัญญัติกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนั้น
  3. ในกรณีการเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทอื่นๆ เช่น บริษัทที่ได้ทำสัญญากับ HIS ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูล (กรณีการจ้างบริษัทภายนอกเพื่องานบริการ เช่น บริษัทสายการบิน บริษัทรับจองตั๋วในท้องถิ่น) โดยเป็นข้อมูลที่ถูกจำกัดเฉพาะที่ HIS พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น ต่อการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อลูกค้า

5.การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบุคคลร้องขอเพื่อดูและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ HIS จะทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ และจัดการข้อมูลที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และแจ้งผลต่อบุคคลที่ร้องขอ

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติและมาตรฐานสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ HIS จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติ และมาตรฐาน และกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

7. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ HIS

โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกปรับปรุงและดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบทบทวนทางธุรกิจโดยผู้บริหารสูงสุดของ HIS